Eko sklad bo spodbujal celovite prenove večstanovanjskih stavb

Eko sklad bo spodbujal celovite prenove večstanovanjskih stavb

Eko sklad je objavil dva nova javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma, ki dopolnjujeta obstoječo ponudbo sklada spodbud za večstanovanjske stavbe. Predvidena višina nepovratnih sredstev za posamezen razpis je 500.000 evrov in 1,5 milijona evrov za povratna sredstva.

Na prvem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo posojila v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti), na drugem javnem razpisu pa financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva, so danes sporočili iz Eko sklada.

Do spodbud, ki sodijo v okvir projekta Life Care4Climate, so upravičene stavbe z več kot osmimi deli in več kot osmimi različnimi etažnimi lastniki, pri čemer mora biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb (občanov).

Pogoj je izvedba celovite prenove stavbe, kar se lahko izvede kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali kot skoraj ničenergijsko prenovo. Obvezna je projektna dokumentacija in pri izvedbi
zagotovljen nadzor. Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe.

Če bo za celovito prenovo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bo moralo to biti priloženo vlogi na javni razpis. Vlogo na javni razpis bo lahko oddal upravnik ali drug pooblaščenec upravičenih oseb.

V primeru usklajene izvedbe treh ali več ukrepov energijske prenove bo treba v projektni dokumentaciji predložiti tudi elaborat gradbene fizike skladno z veljavnimi predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, izkaz energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti izdelani za obstoječe stanje in za stanje po prenovi.

V primeru skoraj ničenergijske prenove pa se bo ustreznost preverjala na podlagi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove, izračuna energetske bilance objekta za obstoječe stanje in stanje po prenovi ter na podlagi drugih dokazil navedenih v javnem razpisu. Obvezno bo naročiti tudi statično presojo stavbe in glede na ugotovitve po potrebi izvesti statično sanacijo.

Predvidena višina nepovratne finančne spodbude je do 40 odstotkov priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe in do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo.

Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 odstotkov s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 evrov na kvadratni meter neto ogrevane površine stavbe pred prenovo.

“Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis,” so pojasnili na skladu.

Vsi ostali obstoječi javni pozivi Eko sklada, namenjeni večstanovanjskim stavbam, medtem ostajajo odprti.

Scroll to top
Skip to content